Cursus Jaarrekening en 403-verklaring

6 februari 2018, TeekensKarstens advocacten, Vondellaan 51, 2332 AA Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik zou mij graag willen inschrijven voor de nieuwsbrief

Dinsdag 6 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur geeft mr. Pietia Laarhoven de cursus Jaarrekening en 403-verklaring.
De media berichten volop over de intrekking door Shell van de 403-verklaring voor NAM. Uit de berichtgeving blijkt dat niet voor iedereen duidelijk is wat zo’n verklaring inhoudt. Dat is geenszins verbazend. Artikel 2:403 BW blinkt niet uit in helderheid en is daarom een bron van geschillen, rechtszaken en academisch debat.
Omdat aandeelhouders en bestuurders zich kunnen verbergen achter de beperkte aansprakelijkheid die een BV biedt, dient de vennootschap openheid te geven op financieel-economisch terrein. Een BV is verplicht om een jaarrekening op te maken. De vennootschap dient daarbij, afhankelijk van de grootte van de onderneming, aan de wettelijke inrichtingseisen te voldoen. De BV dient periodiek verantwoording af te leggen omtrent het door haar gevoerde en te voeren beleid door het publiceren van een jaarrekening en (eventueel) overige gegevens. Het doel van de zogenoemde jaarrekeningplicht, is om naar buiten toe een getrouw beeld te geven van de financiële toestand van de vennootschap. Hierdoor kunnen (potentiële) contractspartijen hun handelen met de vennootschap mede op deze gegevens afstemmen, door bijvoorbeeld een overeenkomst niet of onder andere voorwaarden aan te gaan. De jaarrekeningplicht brengt met name in concernverband de nodige administratieve lasten met zich mee. Aangezien het concern economisch bezien vaak beschouwd wordt als één onderneming, bestaat de behoefte om in plaats van meerdere slechts één financieel verslag op te stellen en te publiceren. Artikel 2:403 BW biedt concerns deze mogelijkheid, onder bepaalde voorwaarden. In ruil voor dit groepsregime dient de consoliderende vennootschap zich middels de zgn. 403-verklaring hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van de vrijgestelde vennootschap. Op deze wijze worden (potentiële) schuldeisers gecompenseerd voor het gebrek aan inzicht in de financiële positie van de vrijgestelde vennootschap.Tijdens de cursus word ingegaan op de opmaak- en publicatieverplichting van de jaarrekening. Daarnaast wordt ingegaan op de in artikel 2:403 BW neergelegde regeling, die enkele voor de praktijk relevante vragen bevat waarop de wet en de totstandkomingsgeschiedenis geen antwoord geven en waarover de literatuur verdeeld is. Het eerste vraagstuk ziet op de civielrechtelijke kwalificatie van de 403-vordering.
Het tweede vraagstuk heeft betrekking op de temporele reikwijdte van de 403-verklaring. Het derde vraagstuk dat in de cursus aan bod komt ziet op de beëindiging van de 403-verklaring.