Training Helder zicht op Arbeidsrecht 2018

15 maart 2018, TK advocaten notarissen | Vondellaan 51 | Leiden

Yes, I would like to join this event


 Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen.

Ga 2018 fris van start: maak kennis met de meest relevante onderwerpen voor de HR-praktijk. In één dag belichten wij voor u onderwerpen waarmee u zich, als HR-professional, dagelijks bezighoudt.

Praktijk in kaart
Gespecialiseerde en ervaren arbeidsrechtadvocaten delen hun praktijkervaringen over  onder meer vraagstukken als hoe arbeidsvoorwaarden te wijzigen? Is uw basiscontract met de arboarts up to date? Heeft u voldoende dossier om over te gaan tot ontslag? Hoe dient u om te gaan met de #metoo en discriminatie problematiek op de werkvloer? 

Daarnaast behandelt een in privacy gespecialiseerde advocaat de belangrijkste actuele privacy onderwerpen. Met name de Algemene verordening gegevensbescherming zal centraal staan. Wij zullen stilstaan bij vragen als: Op welke gegevens is het privacyrecht van toepassing? Wat wijzigt precies per 25 mei 2018 ten opzichte van de huidige wetgeving? Hoe dient te worden omgegaan met een datalek? Hoe kan dit vanuit het arbeidsrecht voorkomen worden?

Actuele jurisprudentie en casuïstiek
Door middel van actuele jurisprudentie en casuïstiek worden de onderwerpen geïllustreerd. Tijdens de interactieve workshop leert u alles over dossieropbouw, het voorkomen en behandelen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer, de laatste stand van zaken omtrent de ZZP-er en bent u beter in staat om arbeidsrechtelijke gevolgen in de praktijk in te schatten. Bovendien wordt uw kennis van het arbeids- en privacyrecht aangescherpt en bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook zal er gelegenheid zijn tot het behandelen van actuele casussen uit uw praktijk.

Voor
HR-Managers, HR-adviseurs, (HR) Business partners, leidinggevenden, interim-managers en accountants.

Door
mr. Paulien van der Grinten, advocaat arbeidsrecht TK - LinkedIn
mr. René Nieuwmans, advocaat / partner arbeidsrecht TK - LinkedIn
mr. Lizette Jaques, advocaat privacyrecht TK - LinkedIn
  
Wanneer
Donderdag 15 maart 2018  |  09.00 - 17.00 uur

Locatie

Kantoor TeekensKarstens advocaten notarissen
Vondellaan 51  |  2332 AA Leiden

Prijs en annulering
€ 495,00 exclusief BTW.

Elke tweede en volgende cursist van hetzelfde bedrijf ontvangt een korting van 10%.
Tot drie weken vóór de cursusdatum kan kosteloos schriftelijk worden geannuleerd. Bij schriftelijke annulering binnen drie weken voor de cursusdatum, wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht. Uw plaats mag eventueel ook door een vervang(st)er worden ingenomen.

Programma

09:00 – 09:30 uur ontvangst met koffie, registratie en uitreiking documentatie

09:30 – 11:00 uur Arbeidsrecht algemeen

 • Arbeidsovereenkomst: aanzegplicht, wijziging van arbeidsvoorwaarden, ragetlie- en ketenregeling, relatie- en concurrentiebeding, proeftijdbeding en opvolgend werkgeverschap, ORT, vakantie
 • Zieke werknemer: re-integratie, deskundigenoordeel UWV, second opinion, keuze arboarts, loonsanctie
 • Arbowetgeving: verplichtingen voor de werkgever en de werknemer
 • Werken na AOW-gerechtigde leeftijd
 • Zzp’ers: positie, risico’s, Wet DBA en Waadi
 • Actuele rechtspraak

11:00 – 11:15 uur  pauze
 
11:15 – 12:45 uur Ontslagrecht en dossieropbouw

 • Beëindiging arbeidsovereenkomst: opzegverboden, wederzijds goedvinden, ontbinding, einde van rechtswege, tussentijdse opzegging en ontslag op staande voet
 • Vergoedingen: transitievergoeding, billijke vergoeding en overige vergoedingen
 • Dossieropbouw: belang dossieropbouw, stappenplan, redelijke gronden (disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, verstoorde arbeidsrelatie), verbetertraject en herplaatsing, scholing
 • Ontslag op staande voet: voorwaarden rechtsgeldig ontslag op staande voet en onverwijldheidseis
 • Workshop: beoordelen beëindigingsovereenkomst

12:45 – 13:45 uur lunch

13:45 – 15:15 uur Arbeidsrechtactualiteiten

 • Nieuwe en gewijzigde wetgeving, regeerakkoord
 • Klokkenluidersregeling
 • #metoo, seksuele intimidatie: hoe om te gaan met seksuele intimidatie op de werkvloer en uitlatingen van werknemers op sociale media

15:15 – 15:30 uur pauze

15:30 – 17:00 uur Privacy

 • Inleiding: Wet bescherming persoonsgegevens (toepasselijkheid, systematiek, definities), basisregels voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, sancties en Europese ontwikkelingen
 • Algemene verordening gegevensbescherming
 • Privacy en zieke werknemer: beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens
 • Privacy op de werkvloer: controle van e-mail en internet, cameratoezicht en verzuimregistratie
 • Sociale media: sollicitanten, arbeidsrechtelijke en privacyrechtelijke aspecten van sociale media

17:15 – 17:45 uur afsluiting met borrel