De gevolgen van de normaliseringswet voor de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs.


Met ingang van 1 januari 2020 wordt de rechtspositie van (de meeste) ambtenaren genormaliseerd. De normaliseringswet zal gevolgen hebben voor de rechtspositie van het onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs. De wetgever is onder meer van plan om (op termijn) de huidige rechtspositionele verschillen tussen het openbaar onderwijspersoneel en het bijzonder onderwijspersoneel te laten vervallen.


Het personeel in het openbaar onderwijs zal dan niet komen te vallen onder de Ambtenarenwet 2017. Het is namelijk de bedoeling dat het personeel in het openbaar onderwijs zal vallen onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek (“BW”) en dat zij – net als het personeel in het bijzonder onderwijs – werknemer worden zoals bedoeld in het BW. Dit betekent dat het onderwijspersoneel in het openbaar onderwijs te maken zal krijgen met onder meer de ketenregeling, het ontslagrecht en de sancties bij arbeidsongeschiktheid zoals die geregeld zijn in het BW. Onder meer de procedure van bezwaar bij de eigen werkgever en beroep bij de bestuursrechter zullen dan worden vervangen door civiele procedures bij de kantonrechter. De huidige cao’s voor het onderwijspersoneel zullen verder ook moeten worden aangepast omdat daarin afzonderlijke regels en procedures (bijvoorbeeld ten aanzien van aanstelling en ontslag) zijn opgenomen voor het openbaar onderwijs.

Aandachtspunten

Het is belangrijk dat u zich als openbare onderwijsinstelling bewust bent van de wijzigingen en veranderingen die op komst zijn vanwege de normaliseringswet. Het personeel in het openbaar onderwijs zal bijvoorbeeld in plaats van een aanstelling een arbeidsovereenkomst krijgen. In dat kader is het verstandig om het onderwijspersoneel een arbeidsovereenkomst aan te bieden en deze door beide partijen te laten ondertekenen. Dit is bijvoorbeeld van belang in verband met een eventueel incorporatiebeding (cao), de toepasselijkheid van regelingen/personeelshandboek en/of een eventueel wijzigingsbeding.

Daarnaast is essentieel dat de huidige regelingen, personeelsdossiers en personeelshandboeken geïnventariseerd worden en getoetst (en eventueel aangepast) worden aan het arbeidsrecht uit het BW. Ook is het erg belangrijk dat huidige documenten en modellen vervangen worden door nieuwe, en BW-proof, documenten en modellen.

Implementatie en begeleiding

De advocaten uit het Onderwijsteam van TK bieden ondersteuning bij de implementatie van de normaliseringswet. Wij kunnen uw onderwijsinstelling van dienst zijn bij onder meer de inventarisatie, beoordeling en aanpassing van regelingen, handboeken, modellen en overige documenten, maar ook opleidingen en cursussen verzorgen die gericht zijn op de succesvolle implementatie van de normaliseringswet in uw onderwijsinstelling.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben of van gedachten willen wisselen over de aanstaande wijzigingen ten aanzien van de rechtspositie van uw medewerkers, aarzel dan niet om contact op te nemen met Debby Boulassel (E: boulassel@tk.nl) of Tagea Telg (E: telg@tk.nl). Debby Boulassel en Tagea Telg zijn specialisten op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht in het onderwijs.

09/5/2018
door Tagea Telg
Tagea Telg

Tagea Telg

Advocaat

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 64
E telg@tk.nl