Door medezeggenschapsorgaan gemaakte kosten voor een deskundige worden niet altijd vergoed


Medezeggenschapsorganen hebben, op grond van de wet, de mogelijkheid om een externe deskundige in te schakelen indien dit noodzakelijk is voor het uitoefenen van de taken die rusten op de betreffende medezeggenschapsorganen. Gemaakte kosten worden echter niet in alle gevallen vergoed zoals blijkt uit een uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms van
28 februari 2018.

Binnen het primair en voortgezet onderwijs is de medezeggenschap geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen, hierna: de Wms. De Wms bevat net zoals de Wet op de Ondernemingsraden een zogeheten faciliteitenregeling waarin is opgenomen wanneer en op welke voorwaarden het medezeggenschapsorgaan gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten, zoals het raadplegen van een deskundige.

Uitspraak Landelijke Commissie voor Geschillen Wms van 28 februari 2018

In de onderhavige uitspraak betreft het een medezeggenschapsraad, hierna: MR, van een school binnen het voortgezet onderwijs die bestaat uit een personeelsgeleding, een leerlinggeleding en een oudergeleding. De oudergeleding van de MR betrof één ouder welke ouder een deskundige heeft benaderd voor advies om vijf medezeggenschapsrechtelijke vraagstukken. De betreffende deskundige, een advocaat, heeft op zijn beurt het bevoegd gezag verzocht om te bevestigen dat de juridische kosten voor vergoeding in aanmerking zouden komen. Het bevoegd gezag wijst dit verzoek vervolgens af.

De oudergeleding van de MR stapt vervolgens, met instemming van de leerlinggeleding, naar de Commissie voor Geschillen Wms en legt het geschil daar voor. De Commissie voor Geschillen Wms oordeelt vervolgens dat het bevoegd gezag de kosten van de advocaat terecht niet heeft willen dragen en dat het bevoegd gezag artikel 28 lid 2 Wms correct heeft toegepast. In dit artikel is bepaald dat kosten voor het inschakelen van een externe deskundige zoals bijvoorbeeld een advocaat, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het medezeggenschapsorgaan, voor rekening komen van het bevoegd gezag. In hetzelfde artikel is wel ook opgenomen dat wanneer het medezeggenschapsorgaan een deskundige wil raadplegen, het bevoegd gezag van te voren gemotiveerd in kennis moet worden gesteld van de in redelijkheid te maken kosten.

In de onderhavige kwestie heeft de oudergeleding nagelaten om het bevoegd gezag van te voren gemotiveerd in kennis te stellen van de noodzaak een deskundige te raadplegen en aan te geven met welke kosten dit eventueel gemoeid zou kunnen gaan. De Commissie voor Geschillen Wms neemt het de oudergeleding verder ook kwalijk dat hij zich niet eerst voor zijn vragen tot de (voorzitter van de) MR of een beleidsondersteunend medewerker heeft gewend alvorens zich te wenden tot een advocaat. Waarom deze stap is overgeslagen is niet met overtuigende redenen toegelicht waardoor de Commissie voor Geschillen Wms van mening is dat de oudergeleding zich voorbarig tot een externe deskundige heeft gewend en het bevoegd gezag terecht heeft kunnen besluiten de daarmee gemoeid gaande kosten niet te vergoeden.

Conclusie

Uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat kosten die worden gemaakt door de medezeggenschap niet alleen redelijkerwijs noodzakelijk moeten zijn voor de vervulling van de taken van de medezeggenschap maar dat het medezeggenschapsorgaan er wel ook goed aan doet om van te voren gemotiveerd aan te geven waarom de betreffende kosten moeten worden gemaakt en met welke kosten ongeveer rekening moet worden gehouden. Laat het medezeggenschapsorgaan dit na dan is de kans aanwezig dat de te maken of gemaakte kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Meer informatie

Voor vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met Debby Boulassel via T 071 – 535 80 64 of e-mail boulassel@tk.nl

17/4/2018
door Debby Boulassel
Debby Boulassel

Debby Boulassel

Advocaat

Specialist arbeidsrecht en onderwijs met ruime ervaring in het bijstaan van grote werkgevers. Kan zich goed verplaatsen in de belangen van partijen en denkt proactief met u mee. Reist graag en is sportief.

Sector: Publieke sector

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 41
E boulassel@tk.nl