Fuseren of splitsen in 2017? Let op de termijnen!


Niet alleen in het kader van bedrijfsovernames, maar ook bij interne herstructureringen wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de juridische fusie en juridische splitsing bieden. Een belangrijk argument hierbij is dat de overgang van vermogen onder een algemene titel het voordeel biedt dat niet alle vermogensbestanddelen afzonderlijk moeten worden overgedragen. Hiernaast kent een juridische fusie of splitsing vaak fiscale faciliteiten.

Procedure tot fusie of splitsing

De te volgen procedures voor de juridische fusie en voor de juridische splitsing zijn nagenoeg gelijk. Zo starten de fusie- en splitsingsprocedure met het opstellen en ondertekenen van een voorstel tot fusie of splitsing, welke gedeponeerd dient te worden bij de Kamer van Koophandel. Door middel van aankondiging in een landelijk dagblad wordt bekendgemaakt dat de deponering heeft plaatsgevonden. Schuldeisers hebben een maand na aankondiging de tijd om in verzet te komen tegen de betreffende fusie of splitsing. Indien dit niet is gebeurd, kan na deze verzetstermijn worden besloten tot fusie ofwel splitsing. Vervolgens kan de notariële akte worden gepasseerd en komt de fusie respectievelijk splitsing tot stand op de hierop volgende dag.

Aan deponering van een fusie of -splitsingsvoorstel zijn enkele wettelijke vereisten verbonden. In verband met de op te nemen gegevens zal dit voorstel doorgaans worden opgesteld door de notaris. Hiernaast dienen recente jaarstukken te worden gedeponeerd en eventuele tussentijdse vermogensopstellingen van de betreffende rechtspersonen.

Termijnen

Aangezien rekening dient te worden gehouden met de genoemde verzetstermijn van een maand, kent een fusie of splitsing een langere doorlooptijd dan andere vormen voor vermogensoverdracht zoals een aandelenoverdracht of de overdracht van activa/passiva. Indien men nog een fusie of splitsing wil toepassen vóórafgaand of tijdens de jaarwisseling, dan betekent dit dat het voorstel hiertoe uiterlijk eind november moet worden gedeponeerd.

Oftewel: laat u snel informeren indien u nog een fusie of splitsing tot stand wilt brengen in 2017!

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op Kim Remerij of Maarten van Haren via T. 071 535 80 00, remerij@tk.nl of vanharen@tk.nl.

 

14/11/2017
door Kim Remerij
Kim Remerij

Kim Remerij

Kandidaat-notaris, Partner

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 55
E remerij@tk.nl