Het centraal aandeelhoudersregister ('CAHR'): wat houdt het in?


Op dit moment is in de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel in behandeling dat een centraal aandeelhoudersregister introduceert. Het betreft hier een register waarin gegevens van aandeelhouders en aandelen worden verzameld en waarin deze gegevens kunnen worden geraadpleegd (door bevoegde instanties).

Inhoud
Het CAHR zal informatie gaan bevatten over aandelen en aandeelhouders van besloten vennootschappen (B.V.’s) en niet beursgenoteerde naamloze vennootschappen (N.V.’s).

Doelstelling
Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel schiet de huidige registratie van aandeelhouders ernstig tekort. Zo is het niet altijd met zekerheid te achterhalen wie eigenaar is van de aandelen van een B.V. of N.V. aangezien het originele aandeelhoudersregister soms onvindbaar blijkt te zijn en in het handelsregister alleen een eventuele enig aandeelhouder wordt vermeld.

Hiernaast zijn redenen voor de invoering van het register het voorkomen en bestrijden van financieel-economische criminaliteit door middel van rechtspersonen en het bevorderen van de rechtszekerheid in het rechtsverkeer.

Voor wie toegankelijk?
In tegenstelling tot registers als het kadaster of het handelsregister van de Kamer van Koophandel, betreft het in dit geval geen openbaar register. Dit houdt in dat enkel de belastingdienst en notarissen toegang krijgen tot de gegevens die het register bevat. Hiernaast zal op grond van een ministeriele regeling toegang worden verleend aan andere publieke diensten en WWFT-instellingen (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Op grond van het wetsvoorstel geldt een geheimhoudingsplicht voor de personen en organisaties die toegang hebben tot het CAHR.

Het nieuwe systeem van het CAHR zal overigens niet de verplichting vervangen die iedere vennootschap op dit moment al heeft om een aandeelhoudersregister bij te houden voor intern gebruik. Deze verplichting zal blijven bestaan, ook na de invoering van het CAHR.

Verschil met het UBO-register
Het systeem van het CAHR mag niet worden verward met de invoering van een register voor de uiteindelijk belanghebbenden bij een rechtspersoon, het zogenoemde Ultimate Beneficial Owner (“UBO”)-register. Op grond van een Europese richtlijn worden EU-lidstaten verplicht tot invoering van dit register, waarin alle natuurlijk personen worden vermeld die voor meer dan 25% (in)direct eigendom of zeggenschap hebben in een rechtspersoon of personenvennootschap. In tegenstelling tot het CAHR wordt het aanstaande Nederlandse UBO-register een openbaar register - dat zal worden bijgehouden door de Kamer van Koophandel - waarin een ieder moet kunnen opzoeken wie de ‘UBO’ van een bepaalde juridische entiteit is/zijn. Verder zal de informatie uit het UBO-register afkomstig zijn van de UBO’s zelf, terwijl de in het CAHR opgenomen gegevens afkomstig zijn van notariële akten.

Ten slotte ziet het UBO-register ook op andere entiteiten zoals stichtingen, verenigingen en personenvennootschappen, terwijl de registratie in het centraal aandeelhoudersregister beperkt is tot B.V.’s en N.V.’s.

TK houdt het verloop van dit initiatiefwetsvoorstel in de gaten. Zodra meer bekend wordt over de eventuele inwerkingtreding zullen wij hierover berichten op onze website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Zie voor het wetsvoorstel en bijbehorende toelichting:
Kamerstukken II, 2016/17, 34 661, nr. 2 (Wetsvoorstel), en
Kamerstukken II, 2016/17, 34 661, nr. 3 (Memorie van Toelichting)


UPDATE (27 juni 2017)

De invoering van het UBO-register, die gepland stond op 26 juni 2017, loopt vertraging op. Het Ministerie van Financien heeft inmiddels aangegeven dat het concept-wetsvoorstel binnenkort aan de Raad van State wordt toegezonden voor een advies op het hierop. Er wordt naar gestreefd om het wetsvoorstel kort na de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer.

 

22/5/2017
door Maarten van Haren
Maarten van Haren

Maarten van Haren

Kandidaat-notaris

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 80
E vanharen@tk.nl