Due diligence onderzoek en kartelverbod


Een bedrijf wordt overgenomen door een andere concurrent. Het gebeurt dagelijks in Nederland. Voordat de transactie tot stand komt wordt er tussen de partijen vaak – tijdens een zogenaamd due diligence onderzoek – informatie uitgewisseld. Sterker nog, zonder deze informatie-uitwisseling zouden een hoop transacties waarschijnlijk niet plaatsvinden. Tegelijkertijd is voorzichtigheid echter geboden en luistert het – mededingingsrechtelijk gezien – nauw. Het mededingingsrecht komt namelijk niet alleen om de hoek kijken bij een eventuele melding bij een mededingingsautoriteit. 

Het kartelverbod betreft kort gezegd het verbod op mededingingsbeperkende afspraken. Onder het kartelverbod valt het verbod op het uitwisselen van concurrentiegevoelige informatie. Informatie wordt concurrentiegevoeliger naarmate zij:

a. betrekking heeft op concurrentieparameters zoals prijzen, productie, afzet en klanten;
b. gedetailleerder is/het niveau van aggregatie lager is;
c. actueler is, frequenter wordt verstrekt; en
d. niet voor eenieder beschikbaar is.

Tot het moment dat de transactie ‘geclosed’ wordt blijven koper (concurrent A) en verkoper (concurrent B) concurrenten van elkaar en moeten zij dus als onafhankelijke ondernemingen met elkaar concurreren. Het kartelverbod is tot de closing dus gewoon van toepassing op A en B. In het kader van een due diligence onderzoek moeten A en B hierdoor onder andere rekening houden met het volgende.

  • Als er sprake is van informatie die als concurrentiegevoelig kan worden gekwalificeerd, geldt als uitgangspunt dat de uitwisseling enkel moet plaatsvinden als dit ook daadwerkelijk noodzakelijk is.
  • De informatie-uitwisseling moet op een proportionele manier en met voldoende waarborgen plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van zogenaamde clean teams en door het aggregeren van informatie. Clean teams kunnen onder andere worden gevormd door interne of externe consultants die niet werkzaam zijn in de operationele, commerciële sfeer van de ondernemingen.
  • Werk met een vertrouwelijkheidsovereenkomst. In deze overeenkomst kan worden opgenomen dat A de ontvangen informatie niet voor eigen doeleinden mag gebruiken. Eveneens kan worden bepaald dat A verplicht is de ontvangen informatie te vernietigen, indien de voorgenomen transactie niet wordt geclosed.
  • Het doel van de informatie-uitwisseling is telkens van groot belang. Met andere woorden: het moet daadwerkelijk zo zijn dat het vergaren van informatie enkel en alleen bedoeld is voor het uitvoeren van een due diligence onderzoek

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Rogier Kampschreur, advocaat, via T. 071 535 80 53 of kampschreur@tk.nl

 

19/10/2017
door Rogier Kampschreur
Rogier Kampschreur

Rogier Kampschreur

Advocaat

Hart gaat uit naar mededingingsrechtelijke vraagstukken binnen het algemene ondernemingsrecht. Voornemen om in de nabije toekomst een marathon te lopen.

Sector: Agri & Food

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 65
E kampschreur@tk.nl