Let op! Bestuurlijke waarschuwing is (soms) een besluit


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag 2 mei jl. uitspraak gedaan in een zaak over een zogenoemde bestuurlijke waarschuwing. Een bestuurlijke waarschuwing is een brief van een toezichthouder waarin wordt geconstateerd dat een overtreding heeft plaatsgevonden. In de rechtspraktijk bestond lange tijd onduidelijkheid over de vraag of een dergelijke brief een besluit in de zin van de Awb inhoudt en dus de vraag of tegen een dergelijke brief bezwaar kon worden gemaakt. 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft nu bepaald dat een dergelijke waarschuwing in ieder geval een besluit is als aan twee voorwaarden is voldaan: de waarschuwing heeft een wettelijke basis èn  vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het opleggen van een nadere sanctie. Met andere woorden: het gaat om een wettelijke, constitutieve voorwaarde. Het rechtsgevolg van de waarschuwing is dat de bevoegdheid tot het geven van de nadere sanctie wordt ontsloten. 

Dit betekent voor de rechtspraktijk dat tegen een dergelijke waarschuwing bezwaar open staat. Als de waarschuwing niet wordt aangevochten, wordt de waarschuwing in rechte onaantastbaar. Dat betekent dat, in eventuele bezwaar- of beroepsprocedure tegen het daarop volgende sanctiebesluit, het bestaan van de waarschuwing niet meer aan de orde kan worden gesteld. De feiten en omstandigheden die aan de waarschuwing ten grondslag liggen, kunnen nog wel worden beoordeeld in de procedure tegen het nadere sanctiebesluit, aldus de Afdeling.

Een dergelijke waarschuwing, gebaseerd op een wettelijk voorschrift en die een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het kunnen opleggen van een nadere sanctie, zien we niet alleen terug in de Arbeidsomstandighedenwet, maar ook in Wet arbeid vreemdelingen en de Wet educatie en beroepsonderwijs. Naast de zogenoemde wettelijke waarschuwing kennen we de waarschuwing die is gebaseerd op beleidsregels. Zo werken gemeentes regelmatig met handhavingsmatrices, waarbij per overtreding wordt aangegeven welke reactie van het bestuursorgaan op de overtreding volgt. Bij sommige eerste overtredingen blijft het bij een waarschuwing en volgt pas bij een tweede overtreding een nadere sanctie. Vooralsnog wordt in de rechtspraak aangenomen dat een dergelijke waarschuwing, die is gebaseerd op een beleidsregel, niet als besluit moet worden aangemerkt. Het rechtsgevolg ontbreekt immers; de waarschuwing brengt geen wijziging aan in de positie van betrokkenen nu er geen verplichtingen worden opgelegd of rechten worden onthouden. Over dit type waarschuwing heeft de Afdeling zich nog niet uitgesproken. 

De Afdeling gebruikt in haar uitspraak van 2 mei jl. de termen 'in ieder geval', waarmee zij doet  vermoeden alsof meer waarschuwingen, dan alleen de wettelijke, constitutieve waarschuwingen, als besluit kunnen worden aangemerkt. Het zou kunnen dat de Afdeling hiermee doelt op de waarschuwingen die om strategische redenen volgens A-G Widdershoven als besluit zouden moeten worden aangemerkt. Hij doelt hiermee onder andere op waarschuwingen die gedurende langere periode voor de vermeende overtreder negatieve consequenties zouden kunnen hebben. Widdershoven stelt een maximale termijn van twee jaar voor; daarbuiten zou de vermeende overtreder niet meer over reële bewijsrechtelijke mogelijkheden beschikken om de rechtmatigheid van de waarschuwing te bestrijden. Een waarschuwing, die langer dan twee jaar negatieve gevolgen kan hebben, zou in deze lijn dus ook om strategische redenen aangemerkt moeten worden als een besluit. Het is nog wachten op een uitspraak van de Afdeling hierover. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Karien Lagrouw via
T. 071 535 80 20 of e-mail lagrouw@tk.nl


 

09/5/2018
door Karien Lagrouw
Karien Lagrouw

Karien Lagrouw

Advocaat

‘Hyperspecialist’ op het bestuursrecht met specialisatie op projectontwikkeling, omgevingsrecht en bestuursrechtelijke zaken aangaande het (commercieel) vastgoed. Ruime kennis en ervaring op het gebied van besluitvormingsprocessen, handhaving, subsidies, ruimtelijke ordening en onteigening.

Sector: Vastgoed

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 76 | +31 6 41 67 93 94
E lagrouw@tk.nl