Ontbinding arbeidsovereenkomst van een werknemer met morbide obesitas wegens het niet voldoen aan de functievereisten


Dat ernstig overgewicht slecht voor je gezondheid is, en je arbeidsprestaties vermindert, is algemeen bekend. Morbide obesitas (BMI >40) is niet slechts een zaak van de werknemer zelf, werkgevers kunnen ook geconfronteerd worden met een extra hoog ziekteverzuim. Soms voldoen werknemers door morbide obesitas niet meer aan de functievereisten. Wat is de zorgplicht van een werkgever bij een werknemer met morbide obesitas en is het in het uiterste geval een redelijke grond voor ontslag?

Zorgplicht werkgever

Van de werkgever mag worden verwacht dat hij een gezond eetpatroon op het werk faciliteert. De bedrijfskantine moet een zodanig aanbod hanteren dat werknemers een gezonde, bewuste en afgewogen keuze kunnen maken. Daarnaast omvat de zorgplicht ook het faciliteren van de noodzakelijke lichaamsbeweging (bijvoorbeeld het aanbieden van korting op fitness-abonnementen of het fietsen naar werk stimuleren). De werkgever dient de werknemer met ernstig overgewicht tijdig op zijn verantwoordelijkheid te wijzen om te blijven voldoen aan de functievereisten. Maak een plan van aanpak en begeleid of laat een werknemer coachen om af te vallen.

Functioneren belemmerd door morbide obesitas

Het functioneren van een groepsleider bij een kinderdagverblijf werd belemmerd door morbide obesitas, hij kon geen buitenactiviteiten met de kinderen ondernemen. In functioneringsgesprekken is met de groepsleider een plan van aanpak gemaakt om af te vallen met als doel zijn conditie te verbeteren zodat hij op lange termijn weer goed kon functioneren. Het kinderdagverblijf eiste van de groepsleider dat hij na vijf maanden weer in staat zou zijn om 80% van de noodzakelijke fysieke activiteiten te verrichten. De werkgever heeft vele gesprekken met de groepsleider gevoerd, de groepsleider doorverwezen naar de bedrijfsarts en voorstellen tot professionele afvalbegeleiding gedaan. Uiteindelijk is het de groepsleider niet gelukt flink af te vallen en daarom vraagt de werkgever de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Oordeel kantonrechter

Kantonrechter Groningen oordeelde dat morbide obesitas is aan te merken als een chronische ziekte. Een beëindiging van de arbeidsverhouding op grond van een chronische ziekte is een verboden onderscheid. Toch was het in deze situatie voldoende aannemelijk geworden dat de groepsleider door zijn extreme overgewicht niet meer in staat was om aan de functievereisten te voldoen. Ook was er geen andere passende functie binnen het kinderdagverblijf beschikbaar. Dat sprake is van een chronische ziekte betekent niet automatisch dat om die reden het verzoek tot ontbinding dient te worden afgewezen. In deze zaak werd de groepsleider niet ontslagen vanwege morbide obesitas maar omdat het voor hem niet langer mogelijk was om zijn werkzaamheden uit te voeren en binnen afzienbare tijd ook geen zicht was op verandering van de situatie. Die omstandigheid leverde volgens de kantonrechter een toereikende rechtvaardigingsgrond op. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden met toekenning van een ontslagvergoeding van € 16.393,18.

Tips voor de werkgever

  • Faciliteer een gezonde bedrijfskantine en maak lichaamsbeweging aantrekkelijk.
  • Wijs de werknemer met ernstig overgewicht tijdig op zijn verantwoordelijkheid om af te vallen om aan de functievereisten te blijven voldoen.
  • Maak een plan van aanpak, begeleid en coach de werknemer met afvallen.
  • Notuleer alle gesprekken en maak een dossier, de werkgever moet namelijk aantonen dat het ernstig overgewicht de werknemer ongeschikt maakt voor de uitoefening van de functie.
  • Als de werknemer ondanks de vele inspanningen van de werkgever niet is afgevallen en daardoor niet in staat is om aan de essentiële functievereisten te voldoen kan ontslag aangewezen zijn. Van werknemers mag immers ook worden verwacht dat zij aan essentiële functievereisten blijven voldoen.

Meer informatie:

Kelly Schwab, Corporate Arbeidsrecht, T. 071 535 80 37, E. schwab@tk.nl

02/8/2017