Bouwkundig voorbehoud voortaan standaard in koopovereenkomst


Vanaf 1 februari 2018 wordt het bouwkundig voorbehoud standaard onderdeel van een koopovereenkomst indien de verkopend makelaar is aangesloten bij de VBO, NVM of VastgoedPro.

Het voorbehoud geeft een koper het recht op de koopovereenkomst te ontbinden indien de woning bijvoorbeeld ernstige gebreken vertoont of de herstelkosten hoger zijn dan geraamd. Hiermee wordt beoogd om de risico's voor consumenten bij de aankoop van een woning in een oververhitte markt te verkleinen.

Of de risico's voor consumenten daadwerkelijk worden verkleind valt echter nog te bezien.

Het voorbehoud is namelijk geen verplichting en partijen kunnen dus overeenkomen om af te wijken van de bepaling. In dat geval kan de bepaling in de koopovereenkomst worden doorgehaald. Het is overigens niet toegestaan om de bepaling compleet te verwijderen uit de koopovereenkomst.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een verkoper de voorkeur geeft aan een koper die geen bouwkundig voorbehoud in de koopovereenkomst wenst op te nemen. In de praktijk is dit reeds zichtbaar met betrekking tot het financieringsvoorbehoud.

De standaard bepaling van het bouwkundig voorbehoud in de koopovereenkomst luidt als volgt:

"artikel 15 Ontbindende voorwaarden
15.1. Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:
enzovoorts
c. op………………uit het rapport van een bouwtechnische keuring uitgevoerd door …...... (naam keurder) / nader te bepalen * blijkt dat de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een bedrag van €.................., zegge ............, te boven gaan of als aanvullend specialistisch onderzoek wordt aanbevolen. Als de keurder bij onderdelen in het rapport een bandbreedte in de herstelkosten aanhoudt, wordt uitgegaan van het hoogste bedrag.
enzovoorts
Indien koper de ontbinding wenst in te roepen als gevolg van de bouwtechnische keuring als bedoeld in artikel 15.1 onder c wordt onder ‘goed gedocumenteerd’ verstaan dat een kopie van het keuringsrapport, met daarin een overzicht van de kosten voor het direct noodzakelijk herstel van gebreken en het achterstallig onderhoud, aan verkoper of diens makelaar dient te worden overgelegd."

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Julius Bos via T. 071 535 80 00 of e-mail bos@tk.nl

 

30/1/2018
door Julius Bos
Julius Bos

Julius Bos

Kandidaat-notaris

Sector: Vastgoed

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 27
E bos@tk.nl
voor Vastgoed