Pas op met het verstrekken van persoonsgegevens van uitzendkrachten aan inlener


Inleners dienen persoonsgegevens vast te leggen waarmee de identiteit van de uitzendkracht kan worden aangetoond, te weten: (i) naam-, adres- en woonplaatsgegevens; (ii) geboortedatum; (iii) BSN; (iv) specificatie van de gewerkte uren; (v) nationaliteit; (vi) soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur; (vii) als dat van toepassing is, de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning, notificatie of VAR-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur; (viii) naam-, adres- en woonplaats van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de uitlener bij de Kamer van Koophandel. 

In dat kader krijgen uitzendbureaus van inleners nog wel eens de vraag om persoonsgegevens van uitzendkrachten te verstrekken. Aan een dergelijk verzoek dient een uitzendbureau – anders dan het afgeven van het BSN van de uitzendkracht – in beginsel geen gehoor te geven.

Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN

Met ingang van 1 januari 2017 is het uitzendbureaus op grond van de “Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN” toegestaan het BSN nummer te verstrekken aan de inlener. Deze versoepeling ziet enkel op het BSN nummer en niet op andere persoonsgegevens zoals nationaliteit of soort identiteitsbewijs. De enige uitzondering hierop is wanneer het een ingeleende werknemer van buiten de landen van de Europese Economische Regio (“EER”) betreft (ex artikel 15 Wet arbeid vreemdelingen).

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Op grond van artikel 8 sub a Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”), mogen persoonsgegevens worden verwerkt indien de betrokkene hiervoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend. Uitzendbureaus vragen zich in dat kader nog wel eens af of persoonsgegevens wel aan de inlener verstrekt mogen worden, indien de uitzendkracht daarvoor tekent. Een dergelijke constructie is echter niet zonder risico. De Wbp definieert toestemming als elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Uit de toelichting op voornoemd artikel volgt dat in werk gerelateerde situaties het – onder de druk van de wens arbeid te mogen verrichten – maar de vraag is of een werknemer uit vrije wil heeft gehandeld.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt er aan

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wbp vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze verandering laat de regelgeving betreffende (het verstrekken van) persoonsgegevens onverlet. Per 25 mei 2018 geldt evenwel dat op schending van de AVG hoge boetes staan tot een maximum van 20 miljoen euro of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar.

Meer informatie?

Floria Koopman, Corporate Arbeidsrecht, T. 06 10 98 21 33, E. koopman@tk.nl

 

 

17/8/2017
door Floria Koopman
Floria Koopman

Floria Koopman

Advocaat

Gedreven enthousiaste advocate die in haar vrije tijd te vinden is op de Leidse terrassen of in een zweefvliegtuig.

Sector: Publieke sector

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 41
E koopman@tk.nl