Opnemen vakantiedagen is niet de verantwoordelijkheid van de werkgever


De jaarlijkse zomervakantieperiode is weer begonnen, de meeste werknemers hebben hun vakantie al ruim van tevoren ingepland en genieten nu van een welverdiende zonnige vakantie. Toch geven veel werknemers aan graag meer vakantiedagen te willen. Opvallend is echter dat de werknemers die dat aangeven hun vakantiedagen, in de praktijk helemaal niet opmaken, zo blijkt uit de jurisprudentie. De vraag rijst of op de werkgever de verplichting rust om de werknemer op vakantie te sturen of is dat de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer?

Op 13 februari 2017 heeft de kantonrechter Amsterdam uitspraak gedaan over een vordering van twee werknemers tot uitbetaling van vakantiedagen na het einde van het dienstverband. De twee werknemers waren beiden werkzaam in de functie van algemeen medewerkster op basis van een oproepcontract voor bepaalde tijd bij een schoonheidssalon in Amsterdam. Werkneemsters hebben de werkgever verzocht de opgebouwde vakantiedagen te berekenen en na het einde van het dienstverband uit te betalen. De werkgever is vervolgens niet tot uitbetaling overgegaan.

Onenigheid over vervallen vakantiedagen

Tussen de partijen was onenigheid over de vraag of de vakantiedagen over 2013 en 2014 waren komen te vervallen. Wettelijke vakantiedagen die na 1 januari 2012 zijn opgebouwd vervallen een half jaar na het kalenderjaar, waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het kalenderjaar, waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd, tenzij de werknemer niet in staat is geweest om de vakantiedagen op te nemen. In de onderhavige zaak heeft de kantonrechter bepaald dat de aanspraak op de vakantiedagen uit 2013 en 2014 is komen te vervallen, maar dat de vakantiedagen uit 2015 en 2016 wel uitbetaald moeten worden. De werknemers stellen echter dat de werkgever hen niet de gelegenheid heeft gegeven om hun vakantiedagen op te nemen (bijvoorbeeld in geval van arbeidsongeschiktheid). Had de werkgever de werknemers in casu op vakantie moeten sturen?

Uitspraak

De kantonrechter vindt van niet en bepaalde dat er geen verplichting rust op de werkgever om de werknemer daadwerkelijk op vakantie te sturen. De kantonrechter is van mening dat het opnemen van vakantie de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf is. Bovendien hebben werkneemsters de werkgever nooit verzocht om vakantiedagen op te nemen en kan de werkgever dus ook niet verweten worden dat zij niet in de gelegenheid zijn gesteld om vakantiedagen op te nemen. Bij wet is bepaald dat werknemers het vakantieverlof schriftelijk bij de werkgever dienen aan te vragen. De werkgever heeft vervolgens twee weken om daarop te beslissen. Als de werkgever niet heeft gereageerd mag de werknemer er vanuit gaan dat het vakantieverlof is goedgekeurd. De werkgever kan het vakantieverlof alleen weigeren als sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen, in dat geval dient hij dit bezwaar schriftelijk aan de werknemer te melden.

Vakantieverlof dat leidt tot ernstige verstoring bedrijfsvoering

Van zwaarwegende bedrijfsbelangen is volgens de wetsgeschiedenis sprake als het vakantieverlof van de werknemer leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld als de productie volledig of nagenoeg stil komt te staan). Als hier sprake van is, moet de werkgever de werknemer wel de gelegenheid geven om op een ander moment vakantieverlof op te nemen. Iedere werknemer heeft namelijk recht op vakantie. Het wettelijk minimum vakantierecht dat iedere werknemer heeft, is vier maal de arbeidsduur per week. Bij een fulltime dienstverband (40 uur) komt dat neer op 20 vakantiedagen. De extra vakantiedagen die door de werkgever of cao zijn afgesproken worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

Meer informatie

Paulien van der Grinten, Corporate Arbeidsrecht, T.0616011696, E. vandergrinten@tk.nl

 

27/7/2017
door Paulien van der Grinten
Paulien van der  Grinten

Paulien van der Grinten

Advocaat

Gedreven all round arbeidsrechtadvocaat, reizen, architectuur- en interieur. Teams: Collectief- en individueel ontslagrecht, Ziekte- en re-integratie, Medezeggenschapsrecht, Employee benefits.

Sector: Publieke sector

CV via LinkedIn

T +31 71 - 535 80 86
E vandergrinten@tk.nl