Niet waarborgen medezeggenschap (OR) in gewijzigde managementstructuur heeft verregaande gevolgen voor TNT


De bekendste post en pakketbezorger van Nederland, TNT, is in 2011 gesplitst in PostNL en TNT Express. PostNL specialiseert zich in de bezorging van brieven en kleine pakketjes en TNT Express in het internationale pakketvervoer. TNT Express behoort sinds 2016 tot het FedEx concern. FedEx houdt op zijn beurt alle aandelen in FIB. FIB is opgericht om als werkgever te fungeren voor een deel van het managementteam. FedEx is gestart met een integratieproject van de TNT groep en de FedEx groep.

Adviesrecht wijziging management director structuur

De COR heeft advies uitgebracht over de wijziging van de managing director structuur en stelt als voorwaarde dat de continuïteit in de medezeggenschap na de overname gewaarborgd blijft. Daarnaast geeft de COR aan dat een steeds groter wordende groep medewerkers van TNT naar FIB gaat, en dat het niet duidelijk is op welke medezeggenschapsstructuur deze medewerkers aangesloten zijn. Ook is niet helder hoe met de bepalingen uit de WOR wordt omgegaan. De COR wil nader geïnformeerd worden over de toekomstige juridische structuur na de integratie. In antwoord op deze vragen heeft FIB aangegeven dat de toekomstige juridische structuur voor Nederland nog niet bekend is en dat de managing directors in dienst komen van FedEx. De zeggenschap staat nog niet vast en daarom is het niet mogelijk is om uitspraken te doen over de toekomstige medezeggenschapstructuur.

Verzoek COR aan de Ondernemingskamer

Doordat een deel van het managementteam door de overgang niet vertegenwoordigd is in een medezeggenschapsstructuur heeft de COR de voorwaarde gesteld dat de medezeggenschap over FIB tijdelijk wordt toebedeeld aan de OR van het hoofdkantoor van TNT. Dit advies van de COR wordt niet overgenomen en het besluit wordt na een wachttijd van een maand ongewijzigd doorgevoerd. Daarop verzoekt de COR de Ondernemingskamer te verklaren dat TNT bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit tot wijziging van de management director structuur heeft kunnen komen en de gevolgen van het besluit voor de medezeggenschap in te trekken.

Oordeel Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

De Ondernemingskamer overweegt dat als gevolg van het besluit de managing directors niet langer onder de medezeggenschap van de OR van het hoofdkantoor van TNT of van de COR vallen, terwijl zij ook na indiensttreding bij FIB feitelijk werkzaam blijven voor TNT, die vooralsnog niet is geïntegreerd met FedEx. Omdat er nog geen medezeggenschapsorgaan bij FIB is ingesteld, komen deze 50 werknemers in een vacuümpositie terecht. De Ondernemingskamer oordeelt dat van TNT verwacht mag worden dat zij maatregelen neemt om de continuïteit van de medezeggenschap van deze werknemers te waarborgen, in afwachting van de vormgeving van de medezeggenschap bij de daadwerkelijke integratie van beide ondernemingen. Ook zijn de voorstellen die de COR heeft gedaan om het tijdelijk vacuüm in medezeggenschap te overbruggen door TNT afgewezen zonder dat deze voldoende zijn gemotiveerd. TNT heeft niet gemotiveerd waarom de instelling van een tijdelijke groepsondernemingsraad geen passend en adequaat middel zou kunnen zijn voor het waarborgen van de continuïteit van de medezeggenschap gedurende het integratieproces. Ook heeft TNT nagelaten voldoende tijdelijke maatregelen te treffen ten aanzien van de gevolgen die het besluit heeft voor de medezeggenschap voor de managing directors die in dienst komen van FIB en feitelijk mede werkzaam blijven voor TNT. Hiermee handelt TNT in strijd met artikel 25 lid 3 WOR. TNT heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het besluit. De Ondernemingskamer gebiedt TNT het besluit op dit punt in te trekken.

Conclusie

Continuïteit van de medezeggenschap is belangrijk en moet worden gewaarborgd. TNT is te kort door de bocht gegaan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met René Nieuwmans, Advocaat Corporate Arbeidsrecht, T. +31 6 51 37 50 93

 

02/10/2017
door René Nieuwmans
René Nieuwmans

René Nieuwmans

Advocaat, Partner

Gespecialiseerd in alle facetten van het arbeidsrecht. Is zeer sterk in het oplossen van conflicten. Begeleidt ontslagzaken (zowel collectief als individueel) en adviseert over medezeggenschap. Kernwoorden: partnership, persoonlijke aandacht, adviseur.

CV via LinkedIn

T +31 71 - 53 58 036
E nieuwmans@tk.nl