Veelvuldig WhatsAppen onder werktijd? Geen loon!


WhatsApp is met stip de populairste mobiele communicatiedienst. Dagelijks worden er miljarden berichten via WhatsApp verzonden. Werknemers besteden veel tijd aan het onderhouden van hun sociale contacten. Dit is voor veel werkgevers een grote ergernis want onder werktijd moet er gewoon gewerkt worden!

Dat veelvuldig WhatsAppen onder werktijd arbeidsrechtelijke consequenties met zich mee kan brengen blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter in Tilburg.

Werknemer stuurt 1.255 berichten op WhatsApp onder werktijd

Tussen de partijen was na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een geschil ontstaan over het uitbetalen van niet opgenomen vakantiedagen. De werkgever betwist dat hij werknemer een bedrag verschuldigd is, werknemer heeft namelijk in strijd met het goed werknemerschap en de geldende regelingen binnen het bedrijf gehandeld. In de bedrijfsregelingen was de volgende bepaling opgenomen: 'incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van de elektronische communicatiemiddelen is toegestaan' en 'ook bij dit gebruik dienen de regels van zorgvuldigheid, integriteit en goede naam in acht te worden genomen'. Werknemer heeft onder werktijd met zijn werktelefoon 1.255 WhatsApp-berichten gewisseld met verschillende dames. Werkgever stelt zich op het standpunt dat hij op grond van art. 7:627 BW geen loon is verschuldigd over de periode dat de werknemer niet heeft gewerkt.

Geen recht op loon

Kantonrechter Tilburg stelt vast dat de werknemer de berichten onder werktijd heeft verstuurd en ontvangen. Op grond van art. 7:627 en 7:628 BW is de werkgever, de werknemer geen loon verschuldigd over de periode dat de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht tenzij de oorzaak daarvan in redelijkheid voor rekening voor de werkgever behoort te komen. Daarvan is hier geen sprake. Het veelvuldig gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werktijd, zonder dat daar een noodzaak bestaat en zonder dat de werkgever daar kennis van heeft of daarmee heeft ingesteld, blijft voor rekening van de werknemer. Bovendien heeft de werknemer in strijd met de bedrijfsregelingen gehandeld. Uitgaande van 1.255 WhatsApp-berichten en een tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag, schat de kantonrechter de schade die de werkgever heeft geleden op € 1.500,-. De werkgever mocht dit bedrag in mindering brengen op de eindafrekening van de openstaande vakantiedagen.

Tips voor de praktijk

  • Privégebruik WhatsApp kan niet helemaal verboden worden. Verbod op bepaald gebruik/stellen voorwaarden wel mogelijk.
  • De werkgever kan niet zomaar de aard en hoeveelheid van de WhatsApp-berichten van de werknemer controleren. Er dient rekening gehouden te worden met de privacy van de werknemer.
  • Neem een social media code op in het personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst met duidelijke voorwaarden en consequenties bij overtreding.
  • Neem een boetebeding op in het personeelsreglement/de arbeidsovereenkomst bij overtreding van de social media code. 

Meer informatie:

Kelly Schwab, Corporate Arbeidsrecht, T. 071 535 80 37, E. schwab@tk.nl

06/9/2017