VERKOOP WONING DOOR HYPOTHEEKHOUDER BIJ BETALINGSACHTERSTAND HYPOTHEEKGEVER?


Op 1 mei jl. heeft het Hof Den Haag een interessant arrest gewezen in het kader van een voorgenomen verkoop van een woning door een bank. De casus die ten grondslag ligt aan het arrest is als volgt. De eigenaar van een woning (de hypotheekgever) heeft ten behoeve van de aankoop van een woning een hypotheek gesloten bij een bank (de hypotheekhouder). Op een gegeven moment zijn er betalingsachterstanden ontstaan in de maandelijkse hypotheekbetalingen. Om die reden wil de bank overgaan tot verkoop van de woning om op die manier de door haar uitgeleende som geld terug te krijgen.

Mag de bank, als hypotheekhouder, overgaan tot verkoop van de woning in geval van een betalingsachterstand?

Als uitgangspunt geldt dat de eigenaar van de woning (de hypotheekgever) steeds gehouden is om zijn maandelijkse betalingsverplichtingen te voldoen. Omdat hij daar gedurende geruime tijd niet aan voldeed, had de bank de vrijheid om aan te sturen op executie van de woning als onderpand voor de lening. Van deze bevoegdheid kan misbruik worden gemaakt. Hiervan is onder meer sprake indien de bank, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening van haar bevoegdheid en het belang dat daarmee wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

Oordeel

Het Hof Den Haag maakt een belangenafweging. Enerzijds is het belang van de bank bij voortzetting van de verkoop van de woning erin gelegen dat zij de uitgeleende geldsom terug krijgt. Anderzijds heeft de eigenaar van de woning belang bij het behoud ervan. Dat belang is ook zwaarwegend, niet alleen omdat het om een woning gaat, maar ook omdat (in dit geval) de eigenaar relatief lage woonlasten heeft die waarschijnlijk lager zijn dan wanneer hij een woning zou moeten huren. Bovendien is gebleken dat de eigenaar van de woning zijn financiën vooralsnog weer in voldoende mate op de rails heeft om naast de maandelijkse betalingsverplichtingen ook in te lossen op de betalingsachterstand.

Onder deze omstandigheden oordeelt het Hof Den Haag dat het belang van de eigenaar van de woning zwaarder weegt dan het belang van de bank en dat de bank door de verkoop van de woning door te zetten misbruik van haar bevoegdheid maakt. Zolang de eigenaar van de woning aan zijn maandelijkse betalingsverplichtingen voldoet en een extra aflossing betaalt, schaadt een uitstel van de verkoop van de woning het belang van de bank niet.

Meer informatie
Heeft u vragen met betrekking tot betalingsachterstanden in het kader van een hypotheek of andere vastgoed gerelateerde zaken, dan kunt u contact opnemen met een van onze vastgoedspecialisten via T. 071 535 80 20.

 

28/5/2018
door Yvo Rampersad
Yvo Rampersad

Yvo Rampersad

Advocaat

CV via LinkedIn

T +31 71 -535 80 50
E rampersad@tk.nl