Zijn woningcorporaties toch aanbestedende diensten?


Als het aan de Europese Commissie ligt, moet deze vraag bevestigend worden beantwoord.

De Europese Commissie heeft op 7 december jl. aan de Nederlandse Staat kenbaar gemaakt, via een zogenoemde ingebrekestelling, dat zij van mening is dat woningcorporaties in Nederland door de Staat moeten worden aangemerkt als aanbestedende diensten op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU). Woningcorporaties zouden daarmee moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels en dus ook aan de Aanbestedingswet 2012.

De Europese Commissie heeft de ingebrekestelling aan de Staat gezonden als start van een mogelijke inbreukprocedure. Dit middel wordt ingezet indien de Europese Commissie van oordeel is dat een lidstaat zijn verplichtingen op grond van het Europese recht niet nakomt.

Een dergelijke inbreukprocedure ziet er als volgt uit:

De Staat heeft eerst twee maanden de tijd om op de ingebrekestelling te reageren. Vervolgens gaat de Europese Commissie, mede op basis van die reactie, na of de Europese wetgeving op juiste wijze wordt nageleefd. Indien zij oordeelt dat dit niet het geval is, brengt zij een met redenen omkleed advies uit. Hierop moet de Staat weer binnen twee maanden reageren. Als de Europese Commissie het niet eens is met deze reactie, dan kan de Commissie een zaak aanspannen tegen de Staat bij het Hof van Justitie EU. Dit kan resulteren in een boete voor de Nederlandse Staat.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven: “Ik ga de overwegingen van de Commissie bestuderen en zal de Kamer informeren over mijn reactie en het besluit dat de Commissie naar aanleiding daarvan neemt.”

Ondanks veel discussie hierover was tot nu toe de algemene lijn, ook van de Nederlandse regering en van de wetgever, dat woningcorporaties geen aanbestedende diensten zijn. Door de gestarte inbreukprocedure van de Commissie wordt de discussie opnieuw aangezwengeld en dit keer wellicht met een andere uitkomst. Dit kan het beleid van woningcorporaties op zijn grondvesten doen schudden. Wanneer woningcorporaties worden aangemerkt als publiekrechtelijke instelling en daarmee aanbestedingsplichtig zijn, zullen zij formele aanbestedingsprocedures moeten doorlopen bij bijvoorbeeld het verstrekken van een bovendrempelige opdracht voor de bouw van sociale woningen.

Daarnaast zal het aanbestedingsrecht ook een rol gaan spelen in de samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeenten en woningcorporaties.

De vereniging van woningcorporaties Aedes heeft zich op het standpunt gesteld dat een Europese aanbestedingsplicht voor woningcorporaties principieel onjuist is en dat dit geen gevolg heeft voor de wijze waarop woningcorporaties hun opdrachten nu vormgeven.

Dit laatste is vooralsnog juist, maar het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Er is bovendien een kans dat dit standpunt van de Europese Commissie toch marktpartijen aan het denken zet die vervolgens de aanbestedingsplicht voor woningcorporaties getoetst willen zien worden door de Nederlandse rechter.  

Wordt vervolgd! Wij houden u uiteraard van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over aanbesteden, neem dan contact op met Lizette Jaques via jaques@tk.nl

 

14/12/2017
door Lizette Jaques
Lizette Jaques

Lizette Jaques

Advocaat

Gedreven, nieuwsgierige advocate met de focus op aanbestedingsrecht, mededingingsrecht (in de zorg) en omgevingsrecht. Werkt voornamelijk voor de publieke sector. Houdt van een uitdaging zowel op werkgebied als privé, bijvoorbeeld op sportief gebied (skiën, hardlopen, hockey). Leert graag op (verre) reizen nieuwe culturen kennen.

CV via LinkedIn

T +31 71 535 80 50
E jaques@tk.nl
voor Vastgoed